Inductie meten

Dit artikel beschrijft enkele methodes om de zelfinductie en de interne serie weerstan ook wel ESR (equivalent series resistance), van spoelen te meten. Een spoel heeft naast zijn belangrijkste eigenschap: de zelfinductie, ook parasitaire eigenschappen. De belangrijkste hiervan zijn de serieweerstand . Het is flauwekul om voor elke te meten parameter weer een ander apparaat aan te schaffen.

Met een scoop en een funktiegenerator kom je een heel eind.

Frequentie zodanig instellen dat de . Kun je de inductie van een elektromotor schatten? Stel voor die onderzoeksvraag een hypothese op. Maak een werkplan voor het experimenteel onderzoek met de inductie -meetopstelling. Geef in dat werkplan aan welke grootheden je op welke manier gaat variëren en meten om het wel of niet juist zijn van de opgestelde hypothese te kunnen controleren. De multimeter heeft een blokkade in de vorm van een mechanisch blokkerings systeem, dit voorkomt het inbrengen van de meetsnoeren in het verkeerde contact, of een meetsnoer ingevoegd zodat het traject niet juist kan worden gekozen.

Dit is een van de weinige multimeters met inductie meting. H er is voor dit doeleind gebruik gemaakt van een polig voetje waar je tevens ook c-tjes mee kunt meten.

Wel dacht ik dat de spanning die ik gemeten heb over de spoel ook te maken heeft met zelf inductie en deze de generators spanning tegenwerkt waardoor mijn meting toch een goed beeld zou moeten geven ? U=IR Wat in deze situatie misschien niet meer klopt ? Deze meetspoel heeft een verwaarloosbare invloed op de eigenschappen van de transformator zelf. VWO: Zelfinductie van een spoel Met dank aan de originele powerpoint presentatie van Ton Tijmensen. De spanning is recht evenredig met de sterkte van het B-veld. Instrumenten voor het meten van magnetische inductie noemen ook magnetometers, gaussmeters of hall- of halleffectmeters.

De meeste instrumenten zijn ook geschikt voor het meten van. J Hoofdstuk – MAGNETEN EN STATISCHE MAGNEETVELDEN . Die LCR meters meten meestal maar op frequentie. Als je de meter op inductie zet, en bij die frequentie speelt de condensator op, dan zal de condensator de inductie tegenwerken. Zet je de meter op capaciteit, dan gebeurt precies het omgekeerde: de inductie zal de capaciteitsmeting tegenwerken.

Overigens moet je er goed op letten dat de spoel uit de buurt van magnetisch materiaal is tijdens het meten. Inductie wil zeggen : de start ligt bij de concrete feiten en observaties (bijvoorbeeld uit de praktijk), waarin men regels probeert te vinden die worden omgezet in algemene stellingen . Verbind de meetsnoeren met de spoel en stel de meter in op meten van wisselstroomspanning. Beweeg de magneet op en neer in de spoel en meet de geproduceerde spanning. Al de inrigtingen zijn in de volgende schets opgenomen: I.

Het meten van kleine tijdsdeelen door de beweging der magneetnaald alléén (POUILLET, JACOBI). Het begin en einde der beweging. Het aanteekenen geschiedt door de electrische vonk a.